ಮುಖ ಪುಟ / English

ಹೊಸದೇನಿದೆ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
  • 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮುದ್ರಣ ಹಾಗೂ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಮೊದಲನೆಯ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
  • 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮುದ್ರಣ ಹಾಗೂ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಎರಡನೆಯ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.