ಮುಖ ಪುಟ / English

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ(ರಿ), ಬೆಂಗಳೂರು.100 ಅಡಿ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ, ಬನಶಂಕರಿ ಮೂರನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560085.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :080-2642238/45 ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ :26421299

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು,ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

1 ಹೆಚ್. ಎನ್. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರ) ಕ.ಪ.ಪು.ಸಂ.
mdktbs2018@gmail.com
2 ನಾಗಮಣಿ .ಸಿ. ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕ.ಪ.ಪು.ಸಂ.
nagamanniigmail.com
3 ಶೈಲಜಕುಮಾರಿ ಎನ್.ಆರ್. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
nrssadpi@gmail.com
4 ಭಾರತಿ ಎಸ್. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
suswarambharathi@gmail.com
5 ಶ್ರೀನಿವಾಸ್.ಆರ್. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
sreenivas.sadpi@gmail.com
6 ಲೀಲಾವತಿ ಎಸ್.ಎನ್. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
vivekleela@gmail.com
7 ಆನಂದಕುಮಾರ್, ಎಸ್.ಎನ್. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
iamanandkumar1@gmail.com
8 ಆಶಾರಾಣಿ .ಎನ್. ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
asharaniadpiktbs@gmail.com
9 ಸೌಮ್ಯ. ಎನ್.ಎಸ್. ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
rameshsowmya6@gmail.com
10 ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿ.ಡಿ. ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
jayacd1974@gmail.com
11 ವಿಜಯಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
vkadpiktbs@gmail.com