English Home page / ಕನ್ನಡ ಮುಖ ಪುಟ

ಇ-ಪಬ್

    * ಇ-ಪಬ್3 ಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು

ತರಗತಿ 4
ಆಂಗ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ
ತರಗತಿ 6
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ-1
ಆಂಗ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ-2
ಹಿಂದಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ
ತರಗತಿ 7
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ-1
ಆಂಗ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ-2
ಹಿಂದಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ-1
ಕನ್ನಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ-2
ಕನ್ನಡ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ
ತರಗತಿ 8
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ-1
ಆಂಗ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ-2
ಹಿಂದಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ
ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ
ಕನ್ನಡ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ
ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರ
ತರಗತಿ 9
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ-1
ಆಂಗ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ-2
ಹಿಂದಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ
ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ
ಕನ್ನಡ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ
ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರ
ತರಗತಿ 10
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ-1
ಆಂಗ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ-2
ಹಿಂದಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ
ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ
ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರ
ಕನ್ನಡ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ